Cookies

We use cookies so you experience the most of our website. If you still use our website we believe your allright with that.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

 

Ok
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Printer-icon.png  Afdrukbare versie .pdf

Praktische informatie als u meezeilt met de Morgenster

Reisvoorbereiding
Paklijst
Denkt u  bij het inpakken aan
Warme en winddichte kleding.
Regenkleding, rubber laarzen of waterdichte schoenen.
Pet, sjaal, muts.
Comfortabele schoenen met anti slip zolen. 
Sandalen of slippers (bij voorkeur geen open tenen).
Sokken ondergoed nachtkleding.
Zwemkleding, handoeken.

 

Als u in een 2-persoons of 4-persoons hut slaapt, dan krijgt u compleet beddengoed. Slaapt u in een  in een hangmat dient u wel een eigen slaapzak mee te nemen.

Documenten
Neem uw paspoort of identiteitskaart mee.
Als u een ID-kaart meeneemt, lees op de achterzijde in welke landen deze geldig is. Let op de verloopdatum.
Kopie van uw verzekeringen (ziektekosten- en reisverzekering).

Overige vakantiespullen
Foto- of video camera, mobiele telefoon.
Zonnebril (met koordje).
Klein rugzakje voor in de haven.
Muziekinstrumenten. (aan boord zijn verschillende guitaren, een trommel en veel kleine gebruiksvriendelijke muzikale speeltjes)

Belangrijk om te weten
Contant geld.
Koffie, thee en melk zijn bij de prijs inbegrepen. Overige consumpties aan de bar dienen aan het eind van de reis te worden betaald. (Geen pin, creditcard of traveller checks)

Drugs, medicatie en dieet
Alle vormen van drugs zijn verboden aan boord.
Medicatie, voorgeschreven door uw arts, is natuurlijk toegestaan. Neemt u gegevens over deze medicijnen mee. Als uw medicijnen of uw aandoening effecten kunnen hebben op uw functioneren en veiligheid aan boord, neemt u  dat dan op met het bemanningslid dat hiervoor verantwoordelijk is.
Dieet.  U heeft op het boekingsformulier aangegeven als u op dit gebied beperkingen heeft. Daardoor kon de kok daar bij de reisvoorbereiding rekening mee houden.

Zeeziekte
Sommige mensen hebben last van zeeziekte aan boord, anderen niet. Meestal is dit afhankelijk van het weer tijdens de eerste dagen op zee. Wat helpt is uitgerust beginnen op de eerste dag van vertrek naar zee. Dus goed slapen, geen alcohol drinken op de avond tevoren, geen koffie op de nuchtere maag en goed ontbijten. U kunt reispillen nemen, maar over het algemeen is bij iedereen de zeeziekte binnen een dag weer over.

Verzekering
We verwachten dat u verzekerd bent tegen eigen aansprakelijkheid en ziektekosten. Daarbij raden we u aan een reisverzekering af te sluiten.

 

Als u nog vragen hebt naar aanleiding van bovenstaande informatie kunt u altijd contact met ons opnemen: info@zeilbrik.org 

Printer-icon.png afdrukbare versie .pdf


Algemene voorwaarden Clipperbrik Morgenster

Algemene voorwaarden Clipperbrik Morgenster
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden, alsmede in de daarmee samenhangende Overeenkomst wordt verstaan onder:
a. Aanbieder: De eigenaar van het Schip
b. Afnemer: Iedere (rechts) persoon die met Aanbieder een
Overeenkomst sluit.
c. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst, die tussen Aanbieder en
de Afnemer tot stand komt, alsmede elke wijziging of aanvulling
daarop, waarbij de Aanbieder zich tegenover de Afnemer verbindt
aan boord van zijn Schip een Vaartocht te houden en waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
d. Gast: Iedere (rechts)persoon die door Afnemer is toegelaten tot
het gebruik maken van diensten van Aanbieder.
e. Vaartocht: Het geheel van varen met en verblijf aan boord van het
Schip gedurende de in de Overeenkomst genoemde periode.
f. Bagage: De Bagage, die de Gast als gemakkelijk mee te voeren,
draagbare dan wel met de hand verrijdbare zaken op of bij zich
heeft.
g. Schip: Het Schip dat genoemd wordt in de Overeenkomst.
h. Prijs: Prijs voor de Vaartocht als bedoeld in de Overeenkomst.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten.
Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle precontractuele relaties tussen Aanbieder en Afnemer vanaf het moment dat
Aanbieder deze aan de Afnemer ter hand heeft gesteld en de Afnemer tegen toepassing van deze voorwaarden niet binnen 7 dagen
nadien heeft geprotesteerd.
2.2 Afwijkende algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor
zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Aanbieder zijn aanvaard
en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en)
2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de
Overeenkomst en deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
schriftelijk zijn vastgelegd.
2.4 De Overeenkomst en deze voorwaarden geven de volledige
inhoud weer van de rechten en verplichtingen van Aanbieder en
Afnemer.
2.5 In geval van strijd tussen deze tekst en een in een andere taal
gestelde tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse
tekst.
2.6 Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden
dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige
van kracht.
De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk
benadert.
2.7 De Afnemer is de contractspartij van Aanbieder. Deze voorwaarden zijn mede van kracht tussen Aanbieder en Gasten, die niet
partij zijn bij de Overeenkomst tussen Aanbieder en de Afnemer.
De Afnemer maakt zich hiervoor sterk. De Afnemer vrijwaart
Aanbieder voor alle aanspraken, die Gasten jegens Aanbieder
maken, een en ander voor zover aansprakelijkheid van Aanbieder
uitgesloten zou zijn, indien de Gasten aan deze voorwaarden
gebonden zouden zijn.
2.8 Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen, waarvan Aanbieder, in de ruimste zin
van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten
en/of uitvoeren van de Overeenkomst of bij het exploiteren van
haar onderneming.
2.9 Bij verschillen tussen de Overeenkomst en deze Algemene
Voorwaarden is het bepaalde in de Overeenkomst doorslaggevend.
Artikel 3 Aansprakelijkheid Aanbieder
3.1 De schadevergoeding, die Aanbieder mogelijkerwijs is verschuldigd ter zake van dood of letsel van personen uit hoofde van
afdeling 3 van titel 10 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, is
beperkt tot een bedrag van euro 140.000 per Gast. In het geval dat
de schadeloosstelling wordt bepaald in de vorm van een rente mag
het gekapitali-seerde bedrag een bedrag van euro 140.000 per Gast
niet te boven gaan.
3.2 De schadevergoeding, die Aanbieder mogelijkerwijs verschuldigd is ingeval van verlies of beschadiging van Bagage, is beperkt
tot euro 1.000. Schade aan Bagage is beperkt tot de dagwaarde van
die Bagage. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor immateriële
schade, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit het verlies of de
beschadiging van Bagage.
3.3 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt
door vertraging (door welke oorzaak dan ook en die voor, tijdens
of na het vervoer is opgetreden) of door welke afwijking van de
overeengekomen aanvangs- en eindtijd dan ook.
3.4 Aanbieder is ter zake van door Gasten aan boord gebrachte
zaken die hij, indien hij hun aard of gesteldheid had gekend, niet
aan boord zou hebben toegelaten, geen enkele schadevergoeding verschuldigd indien de Gast wist of behoorde te weten, dat
Aanbieder de zaken niet aan boord zou hebben toegelaten; de
Gast is alsdan aansprakelijk voor alle kosten en schade die voor
Aanbieder voortvloeien uit het aan boord brengen of hebben.
3.5 Onverminderd artikel 6:107 BW heeft ingeval van aan Gasten
overkomen letsel uitsluitend de desbetreffende Gast zelf een
vordering tot schadevergoeding. Onverminderd artikel 6:108 BW
hebben uitsluitend de overblijvende echtgenoot, de kinderen of
de ouders van de Gast, die door zijn arbeid plachten te worden
onderhouden, een vordering tot schadevergoeding. De vorderingen
bedoeld in deze paragraaf worden gewaardeerd naar gelang van de
wederzijdse stand en de fortuin der personen.
3.6 Indien Aanbieder bewijst dat schuld of nalatigheid van de Gast
de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de
aansprakelijkheid van Aanbieder daardoor geheel of gedeeltelijk
opgeheven.
3.7 Indien personen, van wier hulp Aanbieder bij de uitvoering
van haar verbintenis gebruik maakt, op verzoek van Afnemer of
Gasten diensten bewijzen, waartoe Aanbieder niet verplicht is,
worden deze personen aangemerkt als te handelen in opdracht van
Afnemer en/of de Gasten aan wie zij deze diensten bewijzen.
3.8 Afnemer doet afstand van zijn recht op schuldvergelijking.
3.9 Indien bij afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde
bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren
berekening nodig is, is de Afnemer verplicht het gedeelte over
welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen
en voor de betaling van het door Afnemer betwiste gedeelte of van
het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid
te stellen.
Artikel 4. Aansprakelijkheid Afnemer en Gasten
4.1 Indien Afnemer of Gasten of hun Bagage schade aan Aanbieder
berokkenen, zijn Afnemer en de Gasten hoofdelijk gehouden deze
schade aan Aanbieder te vergoeden.
Dit geldt zowel voor schade aan het Schip als voor schade aan
de zich daarin bevindende goederen en/of personen als ook voor
schade, die Afnemer en/of de Gasten of hun Bagage berokkenen
aan de goederen en/of personen, die zich niet in of op het Schip
bevinden, indien Aanbieder tot vergoeding van die schade wordt
aangesproken.
4.2 Afnemer kan zich niet op eigen aansprakelijkheid van Gasten
beroepen.
4.3 Dit artikel geldt onverminderd andere/verdere rechten, die
jegens derden daaronder begrepen, van Aanbieder.
Artikel 5. Verplichtingen Aanbieder
5.1 Het schip en de bemanning voldoen aan de wettelijke
voorschriften.
5.2 Uit hoofde van de Overeenkomst rust op Aanbieder een inspanningsverplichting om de Vaartocht uit te voeren.
5.3 De vaarroute wordt door de Aanbieder in overleg met de
Afnemer bepaald.
5.4 Te allen tijde is Aanbieder en/of de Kapitein bevoegd te bepalen
dat de weersomstandigheden, hoog of laag water, het geblokkeerd
zijn van vaarroutes en vergelijkbare omstandigheden, ook die
betrekking hebben op het Schip, het niet toelaten om te varen of het
noodzakelijk maken om de Vaartocht te wijzigen, in de ruimste zin
van het woord, dan wel af te breken respectievelijk de plaats van
afvaart of aankomst te veranderen.
5.5 In deze gevallen zal Aanbieder trachten mee te werken aan
een alternatief of oplossing. Een en ander tegen vergoeding door
Afnemer van alle extra kosten die Aanbieder hierbij zal moeten
maken. Het is aan het oordeel van Aanbieder om te beslissen of
een alternatief/oplossing uitvoerbaar is en in redelijkheid door
Aanbieder kan worden uitgevoerd.
5.6 Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing in het geval
dat Aanbieder en/of de betrokken Kapitein één van de genoemde
beslissingen moet nemen tengevolge van het handelen of nalaten
van (één van ) de Gasten, in het geval van vertraagd vervoer door
welke oorzaak ook ontstaan en in het geval Aanbieder de met de
Afnemer overeengekomen plaats van afvaart of aankomst niet
kan bereiken.
5.7 Indien het Schip onverhoopt niet beschikbaar is, zal Aanbieder
zich inspannen een vergelijkbaar ander Schip in te zetten. Mocht dit
niet mogelijk blijken, dan is Aanbieder gerechtigd de Overeenkomst
te ontbinden. Als de niet beschikbaarheid van het Schip niet te
wijten is aan opzet of schuld van Aanbieder, zal Aanbieder geen
schadevergoeding of restitutie aan de Afnemer en/of de Gast verschuldigd zijn. In alle overige gevallen is de eventuele aansprakelijkheid van
Aanbieder beperkt tot het door de Afnemer in het kader
van de Overeenkomst voldane.
Artikel 6. Verplichtingen Afnemer en Gasten.
6.1 Het Schip wordt bij de aanvang van de Vaartocht schoon en
met een complete inventaris opgeleverd. Uiterlijk op de dag van
ontscheping laat Afnemer het Schip achter in dezelfde staat als hij
het aantrof bij de inscheping, dat wil zeggen schoon en met complete inventaris, tenzij anders is overeengekomen.
6.2 Afnemer en Gasten moeten de van overheidswege en door of
vanwege Aanbieder en Kapitein gestelde voorschriften of gegeven
aanwijzingen, met name doch niet uitsluitend welke in het belang
van orde en veiligheid zijn gegeven, strikt opvolgen. Bij niet
opvolging van de voorschriften of aanwijzingen als hier bedoeld,
is Aanbieder gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te
schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
6.3 Afnemer en Gasten mogen geen andere zaken aan boord
brengen dan Bagage.
6.4 Bagage van Afnemer en Gasten mag geen hinder veroorzaken.
In geen geval is het Afnemer en Gasten toegestaan om gevaarlijke
stoffen in de ruimste zin van het woord bij zich te dragen, noch
drugs of smokkelwaar aan boord te brengen. Voorts is het niet
toegestaan zonder voorafgaande toestemming (huis)dieren aan
boord van het Schip te brengen.
6.5 De Afnemer is gehouden de Aanbieder op de dag van aankomst
een lijst met de namen van de Gasten te overhandigen.
Artikel 7. Opschortingsrecht Aanbieder.
7.1 Niet, niet behoorlijke of te late nakoming door of vanwege
de Afnemer van zijn verplichtingen geeft Aanbieder onder alle
omstandigheden het recht haar verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst onmiddellijk op te schorten onder handhaving van al
haar overige rechten jegens de Afnemer, uitsluiting van aansprakelijkheid van Aanbieder voor schade daaronder begrepen.
7.2 In dit opschortingsrecht is begrepen het recht van Aanbieder
om Afnemer of een aantal van de Gasten de toegang tot het Schip
te weigeren.
7.3 Niet, niet behoorlijke of te late nakoming door of vanwege de
Afnemer van deze verplichtingen, gevolgd door gebruikmaking
van of een beroep op dit opschortingsrecht door Aanbieder, geeft
in ieder geval Aanbieder jegens de Afnemer het recht op betaling
van het overeengekomene en laat onverlet andere/verdere rechten,
die Aanbieder jegens de Afnemer ter zake van (deze) wanprestatie
op grond van deze voorwaarden en/of naar algemeen verbintenissenrecht geldend kan maken.
Artikel 8. Overige rechten Aanbieder.
De toegang tot het Schip, alsook de Vaartocht en de horecadiensten/catering, kunnen door Aanbieder worden geweigerd indien
zulks noodzakelijk is in verband met de capaciteit, de veiligheid,
de openbare orde, dreigende schade c.q. hinder, dan wel in geval
van openstaande vorderingen uit het verleden, een en ander
onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde en onder
handhaving van haar overige rechten jegens de Afnemer, uitsluiting van aansprakelijkheid van Aanbieder voor schade daaronder
begrepen.
Artikel 9. Betalingsvoorwaarden.
9.1 Tenzij anders is overeengekomen is de Prijs exclusief haven-,
brug-, sluis- en loodsgelden alsook plaatselijke belastingen zoals
toeristenbelasting en brandstofkosten. Deze kosten moeten aan
boord worden voldaan.
9.2 De Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen effectief in de valuta vermeld in de Overeenkomst aan Aanbieder betalen
binnen de in de Overeenkomst gestelde termijnen zonder enige
korting, inhouding of verrekening. De Afnemer heeft nim-mer het
recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bank/giro-afschriften
van Aanbieder aangegeven valutadag wordt als de
dag van betaling aangemerkt.
9.3 De Aanbieder heeft het recht om tot 20 dagen voor de aanvang
van de Vaartocht de Prijs te verhogen in verband met ingrijpende
wijzigingen van de kosten voor het uitvoeren van de Vaartocht. De
Afnemer heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te annuleren, echter binnen 10 dagen na ontvangst van een mededeling
van dien aard.
9.4 Indien de Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens Aanbieder heeft voldaan,
is de Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige
ingebreke-stelling noodzakelijk is. Vanaf het moment, waarop de
Afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is
de Afnemer vertragingsrente verschuldigd van 2 % over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd
het recht van Aanbieder op volledige schadevergoeding op basis
van de wet.
9 5 Alle kosten van invordering van het door de Afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor
rekening van de Afnemer.
Artikel 10. Reclame
10.1 Reclames over rekeningen dienen 14 dagen na faktuurdatum
te zijn ingediend.
10.2 De Afnemer en/of de Gast zijn gehouden eventuele klachten
over de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk (tijdens de
vaart) aan Aanbieder en/of het bevoegde personeel ter plaatse
mede te delen, opdat Aanbieder nog in de gelegenheid zal zijn
maatregelen te treffen om terechte klachten te corrigeren.
Artikel 11 Annulering
11.1 Bij annulering van de Overeenkomst door de Afnemer zijn de
volgende percentages verschuldigd over de prijs over de catering
en andere diensten
na boeking 15% 15%
6 mnd - 5 mnd voor afvaart 20%
5 mnd - 4 mnd voor afvaart 30%
4 mnd - 3 mnd voor afvaart 40%
3 mnd - 2 mnd voor afvaart 50%
2 mnd - 1 mnd voor afvaart 75%
1 mnd - 1 week voor afvaart 90% 30%
1 week - afvaart 100% 100%
Voor de kosten van de transfer (verplaatsing en verblijf) gelden
de annuleringsregelingen van de maatschappij waarmee wordt
gereisd of in wier accommodatie wordt verbleven.
11.2 Annulering dient altijd per fax, waarvan de ontvangst door
Aanbieder dient te worden bevestigd, of bij aangetekend schrijven
te geschieden. De datum van ontvangst door Aanbieder wordt als
datum van annulering aangemerkt.
Artikel 12. Ontbinding
12.1 Indien de Afnemer:
a. zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement
wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot sursé-
ance van betaling indient, beslag op het geheel of een gedeelte
van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na het
beslaglegging wordt opgeheven of onder curatele wordt gesteld, of
b.een besluit neemt tot en/of overgaat tot staking of overdracht van
zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen
de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande
vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling
van zijn bedrijf; of
c.enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem
rustende verplichting jegens Aanbieder na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt;
d.nalaat een faktuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de
daarvoor gestelde termijn te voldoen,
wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal
de resterende schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.
12.2 Aanbieder is in de in het vorige lid genoemde gevallen
gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en
onverminderd haar overige rechten, zoals rechten ten aanzien van
reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding, en
zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe
is vereist:
a. de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan
de Afnemer en/of
b.enige door de Afnemer aan Aanbieder verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of
c.alvorens de Overeenkomst verder na te komen van de Afnemer
zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
12.3 Indien de Aanbieder tot ontbinding overgaat is de Afnemer
als forfaitaire schade verschuldigd de Prijs of het bedrag van de
werkelijke schade indien deze meer is.
Artikel 13. Overmacht
Indien Aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard
wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is
Aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling
zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Aanbieder op betaling door de
Afnemer voor reeds door Aanbieder verrichte prestaties, voordat
sprake was van de overmachtssituatie, dan wel de ( verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel op gedeeltelijk op te schorten.
Aanbieder zal de Afnemer zo spoedig mogelijk van een situatie
van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal
Aanbieder alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
Artikel 14. Toepasselijk recht
14.1 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het
Nederlandse recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd
is in het arrondissement waar Aanbieder kantoor houdt. Indien
Afnemer konsument is kan hij binnen een maand een ander
noemen.
Algemene Reisvoorwaarden (Gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van Belangenvereniging BeroepsZeilschippers. Motorchartervaart
Nederland, Stichting Traditionele Chartervaart Nederland)

 

Contact us for any questions.

Email: 
info@zeilbrik.org
Phone: +31 6 53 46 44 69